Opis projektu

Sektor przetwórstwa rolno-spożywczego należy do ważnych ogniw gospodarki. Polska jest szóstym producentem żywności w Unii Europejskiej. W polskim przetwórstwie rolno-spożywczym dokonały się istotne i głębokie przemiany obejmujące procesy restrukturyzacji i konsolidacji przedsiębiorstw przebiegające w różnym tempie w zależności od branży. Mimo znacznych przeobrażeń, polski sektor rolno-spożywczy podlega kolejnym wyzwaniom. Akcesja do Unii Europejskiej to, z jednej strony dostęp do jednolitego rynku europejskiego, z drugiej – ekspozycja na konkurencję ze strony pozostałych państw członkowskich. Wyrównujące się ceny surowców rolnych w ramach poszerzonej UE tworzą silną presję na poprawę konkurencyjności i efektywności przedsiębiorstw polskiego agrobiznesu, przy czym szczególna rola w tym względzie przypada sektorowi przetwórstwa rolno-spożywczego.
W ramach projektu podjęto badania nad funkcjonowaniem przedsiębiorstw przetwórstwa spożywczego w kontekście ich aktywności w łańcuchach dostaw żywności.

Uzyskana w badaniach wiedza będzie miała przełożenie na zastosowanie praktyczne, poprzez ukierunkowanie doradztwa dla przedsiębiorstw, wskazanie obszarów ich działalności, w których mogą być dokonywane efektywne ekonomicznie rozwiązania organizacyjne wspierające wykorzystanie już posiadanego potencjału wytwórczego.