Rekrutacja

Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby posiadające dyplom ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia.
Studia będą trwały dwa semestry. Zajęcia będą rozpoczynały się w semestrze zimowym zgodnie z organizacją roku akademickiego w uczelni.

Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń i złożenia kompletnych dokumentów.

Wymagane dokumenty:

  • Kwestionariusz osobowy kandydata na studia – pobierz
  • Podanie o przyjęcie na studia pobierz
  • Odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą kandydat składa oryginał dyplomu oraz jego tłumaczenie na język polski potwierdzony przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego
  • Dowód wpłaty czesnego co najmniej za pierwszy semestr w przypadku płatności w 2 ratach, lub wpłaty całości w przypadku opłaty jednorazowej

Nabór trwa do 16.10 bieżącego roku. Po tym terminie zostanie zostaną rozesłanie informacje o zakwalifikowaniu się na studia.

Koszt uczestnictwa w studiach podyplomowych dla jednego słuchacza przy płatności jednorazowej wynosi 3800 zł. Opłatę należy wnieść do dnia 16.10 bieżącego roku.

Możliwa jest w płatność w ratach według następujących wytycznych:

I rata – 1900,- zł – płatna do dnia 16.10.2016

II rata – 1900,- zł – płatna do dnia 30.01.2017

Dane konta bankowego:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 166
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
Oddział w Warszawie
numer konta 52 1240 6003 1111 0000 4942 8120
z dopiskiem
„kod studiów 507-10-081100-N00354-99 SPSCM, IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA ”

Informacja dla osób, którym czesne pokrywa zakład pracy i potrzebują faktury

Osoby, za które czesne opłacił zakład pracy, zobowiązane są w ciągu 7 dni od dnia zapłaty dostarczyć do sekretariatu studiów (e-mail: piotr_skiba@sggw.pl, lub osobiście budynek nr 3, pokój 112) informację z prośbą o wystawienie faktury za czesne włącznie z potwierdzeniem zapłaty za studia. Na tej podstawie zostanie wystawiona faktura dla zakładu pracy i wysłana pocztą.

Faktury będą wystawiane po dokonaniu wpłaty. Podanie o wystawienie faktury do pobrania tutaj.

Organizator zastrzega sobie możliwość nieuruchomienia studiów podyplomowych w przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń. W takiej sytuacji uczestnicy rekrutacji otrzymają zwrot wszystkich wpłaconych kwot czesnego.